WCA
آموزش اسکوار (Square 1 )

 

اسکوار (Square 1 )

WCA

مراحل حل اسکوار :

برای حل اسکوار 6 مرحله داریم که باید به ترتیب انجام شود :درست کردن مکعب :

یک رنگ کردن گوشه ها :

یک رنگ کردن لبه ها :


بازگشت