WCA
برنامه مسابقه

Iran Nationals 2016

جدول زمان بندی مسابقه Iran Nationals 2016 :

Friday

Start
Finish
Event
Round
Time Limit
Cut off
Format
Number of Competitors
8:00 8:30 Registration
8:30 12:00 3x3x3 Cube First Round 3:00 min - Average of 5  118
9:00 10:15 6x6x6 Cube Final 10:00 min 6:00 min Best of 1/Mean of 3 11
10:15 12:00 7x7x7 Cube Final 10:00 min 7:00 min Best of 1/Mean of 3 8
12:00 13:15 2x2x2 Cube First Round 1:00 min - Average of 5 73
13:15 13:45 Lunch
13:45 15:15 4x4x4 Cube Combined First round 4:00 min - Average of 5  52
15:15 16:00 3x3x3 Cube Second Round 2:00 min - Average of 5  32
16:00 16:35 2x2x2 Cube Second Round 30 sec - Average of 5  28
16:35 18:10 5x5x5 Cube Combined Final 6:00 min 5:00 min Best of 2 / Avg of 5 34
18:10 18:40 4x4x4 Cube Final 2:00 min - Average of 5 8
18:40 18:55 2x2x2 Cube Final 20 sec - Average of 5 8
18:55 19:10 Break
19:10 20:10 3x3x3 Cube Final 30 sec - Average of 5 8
20:15 - Winner's Ceremony

Cutoff : در هر مرحله شرکت کننده اگر رکوردش دو بار بیشتر از این زمان شود دیگر اجازه رکورد گیری در آن مرحله را ندارد.

Limit :در هر مرحله اگر رکورد کیوبر بیشتر از این زمان باشد ، داور اجازه ادامه حل را نمی دهد و زمان شرکت کننده DNF می شود.

Format : رتبه بندی شرکت کنندگان در هر مرحله با توجه به میانگین زمان5 رکورد آنها (Avg of 5) می باشد.بازگشت