WCA
آموزش مکعب 4*4

 

آموزش مکعب 4*4

WCA

ساخت مرکز :


ابتدا مرکز سفید را در بالا (U) درست می کنیم.برای اینکار مرکز سفید را مانند شکل های زیر گرفته و الگوریتم را اجرا می کنیم.

بعد از چرخش مکعب (z2) و قرار دادن مرکز سفید در زیر مکعب (D)، مرکز رنگ زرد را مانند سفید می سازیم.

مرکز های دیگر دقیقا با همان شیوه مرکز سفید ساخته می شوند .

در ابتدا مکعب را طوری می چرخانیم که مرکز زرد در سمت راست قرار بگیرد سپس موارد زیررا انجام می دهیم:

  • ابتدا رنگ قرمز را ساخته سپس مکعب را طوری می چرخانیم که قرمز در پشت (x) قرار بگیرد .
  • سپس رنگ سبز را می سازیم و مکعب را می چرخانیم (x).
  • در انتها مرکز نارنجی و آبی را می سازیم.

ساخت لبه ها :

برای ساخت لبه ها ابتدا باید دو لبه شبیه به هم را یافته و آنها را روبروی هم قرار دهیم :

 

 

برای اینکار لبه سمت چپ بالای (UL) را در نظر گرفته و جفتش را پیدا می کنیم و در قسمت سمت راست بالا (UR) قرار می دهیم.

سپس الگوریتم را اجرا می کنیم : Uw' R U' R' F' U2 F Uw

به همین شیوه تمام 12 لبه را درست می کنیم.حل به صورت مکعب روبیک :

به صورت مکعب روبیک مکعب را حل کرده و در صورت داشتن خطا با الگوریتم های زیر مکعب راتکمیل می کنیم.بازگشت